English
Eurasian Journal of Educational Research
Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
EJER |

Busra OZMEN, Tansel TEPE, Hakan TUZUN

Adapting a Residential Course to Web-Based Blended Learning

10.14689/ejer.2018.75.7
  Yazar : Busra OZMEN, Tansel TEPE, Hakan TUZUN
  Bu özet 363 kere okundu..


Başlık :
Busra OZMEN, Tansel TEPE, Hakan TUZUN

Adapting a Residential Course to Web-Based Blended Learning

10.14689/ejer.2018.75.7

Özet :

Ozmen, B., Tepe, T., & Tuzun, H. (2018). Adapting a residential course to web-based blended learning. Eurasian Journal of Educational Research, 75, 115-136, DOI: 10.14689/ejer.2018.75.7

Problem Durumu:

Uzaktan eğitim yoluyla yürütülen bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarının elde edilmesi amacıyla tasarlanmasında, öğretim tasarımı modellerinden faydalanmak önem taşımaktadır. Bu kapsamda, öğretim tasarımcıları öğretim etkinliklerinin tasarlanması için var olan modelleri kullanmanın yanı sıra öğrenenlerin bireysel gereksinimlerini karşılamak, etkili ve verimli bir öğretim süreci düzenlemek amacıyla farklı modellere ihtiyaç duyabilmektedir. Yüz yüze verilen yabancı dil derslerinin karma öğrenme ortamı kullanılarak web tabanlı formata dönüştürülmesinde tasarım sürecine ilişkin çalışmaların azlığı göze çarpmaktadır.

Araştırmanın Amacı:

Bu çalışmada Ankara?da bir Devlet Üniversitesinin Yabancı Diller Yüksek Okulu?nda (YDYO) yürütülmekte olan Temel İngilizce I ve Temel İngilizce II derslerinin ADDIE öğretim tasarımı modeli kullanılarak uzaktan eğitim ile verilebilecek biçime dönüştürülmesi ve web tabanlı ortama aktarılması amaçlanmıştır. Web tabanlı karma öğrenme ortamı, halihazırda yüz yüze sınıf ortamında yürütülmekte olan Temel İngilizce I ve Temel İngilizce II derslerinin içeriklerini kapsayacak şekilde ve sınıf içi uygulamaların çevrimiçi öğrenme ortamıyla birleştirildiği karma öğrenme yaklaşımına uygun bir biçimde tasarlanmıştır.

Araştırmanın Yöntemi:

Bu çalışma bir tasarım çabasını betimleyen durum çalışması olarak desenlenmiştir. Çalışmada, bir Yabancı Diller Yüksek Okulu?nda yüz yüze yürütülmekte olan Temel İngilizce I ve Temel İngilizce II derslerinin uzaktan eğitim yoluyla verilebilecek biçimde dönüştürülerek web tabanlı ortama aktarılması gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, çalışmanın tasarım sürecinde ADDIE öğretim tasarımı modeli temel alınmıştır. Çalışma kapsamında, ADDIE modeline uygun olarak analiz aşamasında, ihtiyaç ve sınırlılıkları belirlemek amacıyla YDYO?da görev yapan öğretim elemanlarıyla görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler ile söz konusu dersleri alan öğrencilerin sahip olduğu bilgi ve beceriler, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin beklentileri, dersin amaçlarına ilişkin bilgiler elde edilmiştir. Tasarım aşamasında, Temel İngilizce I ve Temel İngilizce II derslerine ilişkin öğrenme etkinliklerinin belirlenmesi ve bunların sunulma biçimleri üzerinde yoğunlaşılmıştır. Her iki dersin içeriği 15?er hafta olacak şekilde dilbilgisi, okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Geliştirme aşamasında tasarım aşamasında kullanılması planlanan tüm araçlar Moodle ortamına eklenmiştir. Bazı haftalarda video çekimleri yapılarak derslerin haftalık içerikleri video izleme, dilbilgisi konu anlatımı, okuma, dinleme, oyun, kısa testler ve tartışma forumları konularını kapsayacak şekilde sıralanmıştır. Uygulama aşamasında öğrencilerle kullanılabilirlik testleri yapılmış ve tasarım sürecindeki eksiklikler belirlenmiştir. Tasarım sürecinin son basamağı olan değerlendirme basamağında ise kullanılabilirlik testi sonucu öğrencilerden gelen dönütlere yönelik içeriklerde iyileştirmelere gidilmiştir.

Bulgularda ortaya çıkan temalar:

Kullanılabilirlik testi çalışması sonucunda oluşturulan ortama ilişkin önemli veriler elde edilmiştir. Dördüncü görevde (Temel İngilizce I dersinde Lesson 7: A/AN, SOME/ANY tartışma konusunu bulup katılım sağlayınız) öğrencilerin foruma yorum yazma butonunu bulmakta sorun yaşadıkları gözlemlenmiştir. Bu sorunun giderilmesi için forumun ayarlarından, var olan ayar ?genel amaçlı standart forum? değiştirilerek ?blog içinde standart forum? yapılmıştır. Bu sayede öğrencilerin yorum yazma butonunu bulması daha kolay hale getirilmiştir. Bir öğrencinin üçüncü görevde (Temel İngilizce I dersinde Lesson 8: HAVE/HAS GOT ders videosunu izleyiniz) ders videosunu açmak yerine etkinlik videosunu açtığı gözlemlenmiştir. Bunun çözümü olarak ilk sırada yer alan etkinlik videosu ile ders videosu yer değiştirilerek etkinlik videosunun ismi değiştirilmiştir. Öğrenciler yazma (writing) bölümünde yazdıklarını göndermede sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin yazdıklarını gönderirken ?gönder? butonunun olmadığı, onun işlevi olarak ?sonraki? butonunun olmasının öğrencilerde farklı bir algı oluşturduğu anlaşılmıştır. ?Sonraki? butonu ?gönder? olarak isimlendirilmiştir.

Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri:

Tasarım sürecinin başında öncelikle var olan durum ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak nelere ihtiyaç duyulduğuna ve söz konusu eğitim ihtiyacının uzaktan eğitim ile giderilip giderilemeyeceğine karar verilmesi önem taşımaktadır. Bu kapsamda, sürecin başında bütçe, zaman ve maliyet gibi sınırlılıkların net bir biçimde belirlenmesi gerekmektedir. ÖYS?lerin yaygınlaşması, öğrenme nesnesi depolarının oluşturulması ve öğrenme çevrelerinin geliştirilmesi ile programlama becerisi gerekmeden öğretim elemanlarının e-öğrenme ortamlarını kullanarak web tabanlı dersler hazırlayabilmelerine olanak sağlamaktadır. Öğretim elemanları bu araçları hızlı ve ucuz öğrenme ürünleri üretmede kullanmaktadır. Ancak, bu ortamlarda kaliteli öğrenme ürünlerinin ortaya konulamadığı göze çarpmaktadır. Bu durum ise, öğrencilerin söz konusu ortamları kullanma konusundaki isteklerini azaltmaktadır. Tasarlanacak ortamın kullanımıyla birlikte alınacak dönütler ile sistemin iyileştirilmesi ve tasarım sürecinin aslında birikimli bir süreç olduğu ve ortaya çıkacak ürünün sürekli geliştirilmesi gerektiğinin kabul edilmesi önem arz etmektedir. İleride kurulacak destek ofisleri, hem öğretim teknolojilerinin etkin kullanımının sağlanmasında öğretmenlere katkı sağlayabilecek hem de öğretmenlerin bu konudaki gönüllülük ve istekliliklerini arttırarak öğretmenlerin ve dolayısıyla öğrencilerin bu teknolojileri sınıf içi etkinliklerde kullanımlarına ilişkin yatkınlıklarını arttırabilecektir. Ayrıca tasarım sürecinde yaşanabilecek teknik aksaklıkları azaltmak amacıyla tasarım ekibine bir de teknik açıdan donanımlı bir proje üyesi dahil edilmesi önerilmektedir. Öğrencilerin öğretim elemanı ve diğer arkadaşlarıyla iletişimini arttıracak etkinlikler düzenlenmesi gerekmektedir. Özellikle derslerin tümü uzaktan eğitim yoluyla verildiğinde öğrencilerin birbirlerini ve öğretim elemanını tanıma fırsatı olmayabileceğinden tartışma ortamlarının tasarımda bulundurulmasına özen gösterilmelidir. Bu kapsamda, eş zamansız iletişimin sağlanabileceği araçların yanı sıra video konferans araçları gibi eş zamanlı iletişimin sağlanacağı araçların kullanılması da öğrencilerin öğretim elemanı ve akranlarıyla iletişimini arttırabilir.

Anahtar Kelimeler:

ADDIE öğretim tasarımı modeli, uzaktan eğitim, yabancı dil öğrenme, öğretim tasarımı, öğrenme yönetim sistemleri.

« Geri Dön