English
Eurasian Journal of Educational Research
Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
EJER |

Ergul DEMIR

As a Potential Source of Error, Measuring the Tendency of University Students to Copy the Answers: A Scale Development Study

10.14689/ejer.2018.75.3
  Yazar : Ergul DEMIR
  Bu özet 488 kere okundu..


Başlık :
Ergul DEMIR

As a Potential Source of Error, Measuring the Tendency of University Students to Copy the Answers: A Scale Development Study

10.14689/ejer.2018.75.3

Özet :

Demir, E. (2018). As a potential source of error, measuring the tendency of university students to copy the answers: A scale development study. Eurasian Journal of Educational Research, 75 (2018), 37-58, DOI: 10.14689/ejer.2018.75.3

Problem Durumu:

Kopya çekmeyi de içeren akademik sahtekarlık okullarda giderek daha önemli bir sorun haline gelmektedir. Bu sorun, sınıf büyüklüklerinin artırılması ve öğretim kaynaklarının azaltılması ile artmaktadır. Kopya çekmenin tespit edilmesi için bazı istatistiksel teknikler olmasına rağmen, bunlar sınırlıdır ve ancak bir hata, olası bir hata kaynağı veya bir olasılık gösterebilmektedir. Kopya çekmenin yapısını ve doğasını anlamak için bir başka yol, tutumlar ya da eğilimler gibi ilişkili diğer faktörleri dikkate almaktır. Çalışma ahlakı yüksek olan, sınav kaygısı düşük olan, öz-benlik saygısı yüksek olan vb. öğrencilerin daha az kopya çektiği gözlenmektedir. Diğer taraftan kopya çekmenin yaygınlaşması, normal bir davranış olarak görülmesi ve kabul edilmesi durumlarında, kopya çekme davranışları daha sık görülmektedir. Pek çok çalışmada öğrencilerin sahtekarlık ya da kopya çekmeye yönelik görüş ve önerileri, ancak anketler aracılığıyla gözlenmiştir. Ölçek düzeyinde olan yani toplam puan alınabilen çok az sayıda araç vardır. Bu araçların kullanımı ve erişimi oldukça sınırlıdır. Ayrıca bu araçların genellikle, küçük ve sınırlı gruplarda geliştirildiği görülmektedir. Kapsamları geniştir. Çoğunluğu, geçerlik ve güvenirlik düzeylerine yönelik az sayıda kanıt içermektedir. Çoğunlukla bu araçlar geliştireli çok zaman geçmiştir. Anlaşıldığı üzere, uzun süredir konu üzerinde çalışılıyor olmasına ragmen, geçerli ve güvenilir araçlara olan ihtiyaç devam etmektedir.

Araştırmanın Amacı:

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kopya çekme eğilimlerini gözlemlemek için ölçek olarak geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Ayrıca, daha kapsamlı geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları ile kanıt sağlamayı amaçlamaktadır.

Araştırmanın Yöntemi:

Bu bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. ?Klasik Test Teorisi? altında ?Üniversite Öğrencilerinde Kopya Çekme Eğilimi Ölçeği (KÇE)? geliştirilmiştir. Ayrıca diğer teoriler, özellikle ?Madde Tepki Kuramı? da dikkate alınmıştır. Ön çalışmalar ve madde yazıma çalışmalarında, 80 civarı öğrenciden kopya çekmeye yönelik görüşlerini kompozisyon biçiminde yazmaları istenmiş, bu dokumanlar analiz edilerek 123 maddeden oluşan bir taslak form oluşturulmuştur. Bu form eğitim bilimleri alanında çalışan 6 akademisyenin görüşlerine sunulmuştur. Görüşler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak 93 maddelik deneme formu oluşturulmuştur. Bu çalışmalardan sonra 711 öğrenci ile deneme uygulaması ve 909 öğrenci ile ana uygulamalar yapılmıştır. Elde edilen veriler kullanılarak, yapı geçerliği, madde ve test betimsel istatistikleri, madde ayırıcılıkları, içtutarlılık ve test-tekrar test güvenirliği, sınıflandırma doğruluğu ve değişen madde fonksiyonu ile madde yanlılığı incelenmiştir.

Bulgularda ortaya çıkan temalar:

Deneme ve esas uygulama verileri üzerinde ayrı ayrı yürütülen ?Temel Bileşenler Analizi (TBA)? sonuçları birbirini destekler niteliktedir. Bu sonuçlara göre KÇE, 2 faktör ve 20 maddeden oluşmaktadır. İlk faktör 12 maddeden oluşmaktadır ve ?negatif sınav ve not algısı (NEGALGI)? olarak tanımlanmıştır. İkinci faktör 8 maddeden oluşmaktadır ve ?etik değerler (ETIK)? olarak tanımlanmıştır. Açıklanan varyans yüzdeleri, birinci faktör için %48.42, ikinci faktör için %13.29 ve toplamda %61.71?dir. Bu faktörler arasında negatif yönlü ve orta düzey bir ilişki bulunmaktadır (r=-0.49 ve p<0.01). TBA?nın yanı sıra hem destekleyici kanıt sağlamak hem görsel sunum sağlamak için ALSCAL tekniği ile Öklit uzaklıklarına dayalı çok boyutlu ölçekleme çalışması da yapılmıştır. Elde edilen saçılma grafikleri de yapının belirgin bir şekilde 2 boyuttan oluştuğunu göstermiştir. KÇE?de her bir madde 0 ile 10 arasında puanlanmaktadır. Toplam puanlar 0 ile 200 arasında değişmektedir. Toplam puanlar ve madde puanlarına yönelik dağılımlar, normaldir. Ayrıca madde-toplam puan korelasyonlarına yönelik olarak madde ayırıcılıkları, çok yüksek ve 0,40'ın üzerinde gözlenmiştir. Güvenirlik çalışmaları olarak iki ayrı yöntem kullanımıştır. Öncelikle hem deneme uygulaması hem esas uygulama verileri üzerinde, hem test geneli hem faktörler düzeyinde ? içtutarlılık katsayıları hesaplanmıştır. Bu değerler; deneme uygulaması sonuçlarına göre birinci faktör için 0.950, ikinci faktör için 0.884 ve ölçek geneli için 0.942; esas uygulama sonuçlarına göre ise sırasıyla 0.955, 0.907 ve 0.955?tir. Bu değerler çok yüksek güvenirlik düzeylerine işaret etmektedir. Ayrıca esas uygulamaya katılan 95 öğrenciye tekrar test uygulaması yapılarak test-tekrar test güvenirliği hesaplanmıştır. Bu değer de 0.804'tür ve yüksek düzeyde güvenirliğe işaret etmektedir. Bir diğer inceleme olarak KÇE?nin öğrencileri kopya çekme ve kopya verme durumlarına göre ne düzeyde doğru sınıflandırabildiği ?Diskriminant Fonksiyon Analizi? ile analiz edilmiştir. Bu kapsamda test edilen dört ayrı modelde de yüksek sınıflama doğrlukları elde edilmiştir. Madde yanlılığı çalışmaları her bir madde düzeyinde değişen madde fonksiyonlaşması incelenerek yapılmıştır. Bu amaçla, çok kategorili maddelere yönelik olarak MTK?ya dayalı bir şekilde geliştirilmiş ?lordif? tekniği kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre maddeler üzerinde manidar ve ciddi düzeyde bir DIF gözlenmemiştir.

Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri:

Bu çalışmada ana hipotez, kopya çekme eğiliminin kopya çekme davranışlarının bir göstergesi olacağı yönündeydi. Daha yüksek düzeyde bir eğilime sahip olan öğrencilerin, kopya çekme davranışı göstermeleri olasılığı yüksektir. İstatistiksel tespit teknikleri kesin çözümler sağlayamadığından, kopya çekmenin doğasını anlamak için en azından bu tür dolaylı çözümlere ihtiyacımız var. Bu kapsamda bu çalışmada ?Üniversite Öğrencilerinde Kopya Çekme Eğilim Ölçeği (KÇE)? geliştirilmiştir. Benzer örneklerden farklı olarak, bu çalışmada büyük gruplar üzerinde çalışılmış ve kanıt elde etmek için daha kapsamlı teknikler kullanılmıştır. Sonuçlar, KÇE'nin geçerlilik ve güvenilirlik düzeylerinin çok yüksek olduğunu göstermektedir. KÇE, kopya çekmenin doğasını anlamak için kullanılabilir. Ayrıca ve daha önemlisi, KÇE'nin kopya belirleme tekniklerinin öncül dağılımları için şüpheli cevap örüntülerini tespit etmek amacıyla da kullanılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

kopya çekme eğilimi, sahtekarlık, ölçek geliştirme, kopya-belirleme

« Geri Dön