English
Eurasian Journal of Educational Research
Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
EJER |

Muzaffer OZDEMIR, Cavus SAHIN, Serdar ARCAGOK, M. Kaan DEMIR

The Effect of Augmented Reality Applications in the Learning Process: A MetaAnalysis Study

10.14689/ejer.2018.74.9
  Yazar : Muzaffer OZDEMIR, Cavus SAHIN, Serdar ARCAGOK, M. Kaan DEMIR
  Bu özet 518 kere okundu..


Başlık :
Muzaffer OZDEMIR, Cavus SAHIN, Serdar ARCAGOK, M. Kaan DEMIR

The Effect of Augmented Reality Applications in the Learning Process: A MetaAnalysis Study

10.14689/ejer.2018.74.9

Özet :

Ozdemir M., Sahin C., Arcagok S., & Demir M. K. (2018). The effect of augmented reality applications in learning process: A meta-analysis study, Eurasian Journal of Educational Research, 74, 165-186, DOI: 10.14689/ejer.2018.74.9

Problem Durumu:

AR?nin eğitim ortamlarında kullanımına yönelik analiz çalışmalarına rastlamak mümkündür. Fakat AR uygulamalarının öğrenme sürecindeki etkisini belirlemeye yönelik farklı ortamlarda ve zamanlarda gerçekleştirilen araştırmaların birleştirilmesini öngören kapsamlı araştırmaların sınırlı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, AR uygulamalarının öğrenme sürecindeki etkililiğini farklı değişkenler (ders alanları, eğitim durumları, kullanılan görüntüleme aygıtları) ile belirleyen araştırmalara gerek yurt için de gerekse yurt dışında rastlanmamıştır. Bu çerçevede araştırmanın bu değişkenler bakımından alana katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Araştırmanın Amacı:

Bu araştırmanın amacı AR uygulamalarının öğrenme sürecindeki etkisini belirlemektir.
Araştırmanın Soruları: 1. Artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisi nedir? 2. Araştırmaların gerçekleştirildiği ders alanları (Doğa Bilimleri ve Sosyal Bilimler) incelendiğinde, artırılmış gerçeklik uygulamalarının etki büyüklükleri arasında akademik başarı açısından anlamlı bir fark var mıdır? 3. Öğrencilerin eğitim durumları (ilköğretim, lise ve lisans) bakımından artırılmış gerçeklik uygulamalarının etki büyüklükleri arasında akademik başarı bakımından anlamlı bir fark var mıdır? 4. Öğrencilerin kullandığı görüntüleme aygıtları (mobil, tablet ve web) bakımından artırılmış gerçeklik uygulamaları arasında akademik başarı bakımından anlamlı bir fark var mıdır? 5. Araştırmanın örneklem büyüklükleriyle artırılmış gerçeklik uygulamalarının etki büyüklükleri arasında akademik başarıya göre anlamlı bir fark var mıdır?

Araştırmanın Yöntemi:

AR uygulamalarının öğrenme sürecindeki etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen araştırmada meta analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Verilerinin Toplanması: Araştırmaya artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrenme sürecindeki etkisini ortaya koyan çalışmalar dahil edilmiştir. Bu çerçevede şu aşamalar izlenmiştir: Literatür Taraması: 1 Ekim 2007 ile 1 Şubat 2017 arasında eğitimde AR kullanımına yönelik yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilen nicel çalışmalar araştırmaya dâhil edilmiştir. Bu çerçevede araştırmada deney grubunda AR uygulamalarını kullanan, kontrol grubunda ise geleneksel uygulamaları kullanan makaleler ele alınmıştır. Bu makalelere ulaşmak için üç aşamalı bir yol izlenmiştir; Birinci aşamada, analiz edilecek makaleler Web of Science arama motoru yardımı ile eğitim araştırmaları, eğitim bilimsel disiplinleri, psikoloji eğitimi ve özel eğitim kategorilerinde taranmıştır. Makalelerin yayınlandığı dergiler Social Sciences Citation Index (SSCI) tarafından tarananlar arasından belirlenmiştir. Tarama terimleri olarak ?augmented reality?, ?augmented reality technology?, ?augmented reality system?, ?mixed reality?, ?virtual environments?, ?virtual reality? ve ?virtual learning environments? şeklindeki anahtar kelimeler kullanılmıştır. Taramalar sonucunda bir akademik dergi listesi elde edilmiştir (toplam 100 adet). İkinci aşamada, birinci aşamada belirlenen dergilerin içerisinden, Google Akademik h5-endeks sıralamasında (Eğitim teknolojileri? kategorisinde) ilk 15?de yer alan akademik dergiler çalışma için değerlendirilmiştir (Tablo 1). Üçüncü ve son aşamada ise Web of Science taramasında elde edilen ilk 100 dergi arasında yer alıp da ikinci aşamada belirlenen 15 dergi arasında yer almayan fakat çalışma konusu ile ilgili en fazla makale yayınlayan altı dergi yine çalışma için ele alınacak dergiler listesine eklenmiştir (Tablo 2). Sonuç olarak SSCI tarafından taranan toplam 21 akademik dergi çalışmada değerlendirmek üzere belirlenmiştir. Makaleleri Seçme Kriterleri ve Çalışmaların Belirlenmesi: Çalışmada analiz etmek üzere Ekim 2017?den Şubat 2017?ye kadar yayınlanmış SSCI makaleleri ele alınmıştır. Tarama sırasında sempozyum ve kongre bildirileri, kitap incelemesi, kitap bölümleri, editör yazıları, toplantı özetleri, biyografik öğeler, ulusal ya da uluslararası alanda yer alan yüksek lisans ve doktora tezleri ve İngilizce dışındaki dillerde yayınlanmış çalışmalar inceleme dışı bırakılmıştır. Yukarıda belirlenen kriterler doğrultusunda, belirlenen dergilerde Şubat 2017?ye kadar eğitimde AG kullanımı üzerine yayınlanmış olan toplam 75 makaleye ulaşılmıştır. İncelenen 75 makale içinden deneysel çalışmalara odaklanılarak özellikle ön?test ve son?test uygulanan ve gruplar arasında karşılaştırma yapılan makaleler ilgili çalışma için seçilmiştir. Meta-analiz çalışmaları için etki boyutunu hesaplamak üzere yeterince veri içermeyen araştırmalar analiz dışı bırakılmıştır. Sonuç olarak belirlenen ölçütlere göre araştırmada 16 makale analiz edilmiştir.

Bulgularda ortaya çıkan temalar:

Araştırmada elde edilen bulgular ile, AR uygulamalarının öğrenme sürecinde öğrencilerin akademik başarılarını geleneksel öğretime göre artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç farklı öğretim kademelerinde öğrenim gören öğrencilerle yapılan araştırma sonuçlarıyla tutarlılık göstermektedir. AR destekli öğrenme uygulamalarının öğrencilerin akademik başarılarını olumlu yönde etkilemelerinin altında yatan birçok neden olabilir. Meta-analiz kapsamında incelenen 16 araştırma bulgularının sonucu, araştırmanın gerçekleştiği eğitim alanlarına göre Doğa Bilimlerinin etki büyüklüğü Sosyal Bilimlere göre daha yüksek düzeyde ortaya çıktığını göstermektedir. Bununla birlikte her iki eğitim alanının etki büyüklüğünün orta düzeyde olduğu ve pozitif değerler aldığı belirlenmiştir. Ayrıca artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrenme sürecindeki akademik başarıyı eğitim alanı bakımından anlamlı olarak farklılaştırmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Hem Doğa bilimlerinde (örn., fizik, kimya biyoloji ve matematik) anlatılan derslerde genellikle soyut kavramlar ağırlıklıdır. Fakat sosyal bilimlerde (örn., Ekonomi, Siyaset Bilimi, Psikoloji ve Sosyoloji vb.) anlatılan derslerin neredeyse tamamı soyut düşünmeyi gerektirmektedir. Meta-analiz kapsamında, Doğa Bilimlerinin etki büyüklüğünün Sosyal Bilimlere göre daha yüksek düzeyde çıkmasının olası nedenleri arasında, AR teknolojisi ile Doğa Bilimlerindeki soyut kavramların Sosyal bilimlere göre daha kolay somutlaştırılabiliyor olması yer alabilir. Araştırmanın diğer bir değişkeni olan öğretim kademesine göre etki büyüklüklerinin anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Araştırmada etki büyüklükleri bakımından karşılaştırma yapılan değişkenlerden biri de görüntüleme aygıtlarıdır. Buna göre en yüksek etki büyüklüğü mobil aygıtlarda, en düşük etki büyüklüğü ise web kame tabanlı görüntüleme sistemlerinde gözlemlenmiştir. Bununla birlikte söz konusu etki büyüklükleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu noktadan hareketle artırılmış gerçeklik ile ilgili uygulamalarda kullanılan görüntüleme aygıtlarının öğrencilerin öğrenme sürecindeki akademik başarılarını etkileyen önemli bir değişken olduğu düşünülebilir. Öyle ki AR uygulamalarını görüntülemek için mobil aygıtların kullanıldığı çoğu çalışmada AR uygulamalarının öğrenme sürecinde öğrencilerin akademik başarılarını geleneksel öğretime göre artırdığı sonucuna ulaşılırken, AR uygulamalarını web kamerası ile görüntüleyen bazı çalışmalarda ise akademik başarıda anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Araştırmada ele alınan çalışmalarda büyük örneklem gruplarının etki büyüklüğünün orta düzeyde, küçük örneklem gruplarının etki büyüklüğünün küçük düzeyde olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Böylece örneklem büyüklüklerinin AR uygulamalarının öğrenme sürecindeki akademik başarıyı etkileyen önemli bir değişken olduğu sonucuna ulaşılmamıştır.

Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri:

Bu çalışma artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrenme sürecindeki etkililiğini akademik başarı değişkeni bakımından ele almıştır. Farklı araştırmalar artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrenme sürecindeki etkililiğini tutum, kaygı, motivasyon gibi farklı değişkenler bakımından ele alınabilir. Araştırma kapsamında ele alınan bağımsız değişkenler dışında farklı bağımsız değişkenler (yaş, cinsiyet vb.) dikkate alınarak çeşitli araştırmalar gerçekleştirilebilir. Artırılmış gerçeklik çalışmaları ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda yer alan yüksek lisans ve doktora tezleri dikkate alınarak daha büyük örneklem grupları incelenebilir.

Anahtar Kelimeler:

Akademik başarı, yenilikçi öğrenme ortamları, tematik analiz

« Geri Dön