English
Eurasian Journal of Educational Research
Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
EJER |

Nermin CIFTCI ARIDAG, Merve AYDIN, Rukiye AYDIN

Undergraduate Students' Satisfaction Levels on the Quality of Faculty Life

10.14689/ejer.2018.73.1
  Yazar : Nermin CIFTCI ARIDAG, Merve AYDIN, Rukiye AYDIN
  Bu özet 890 kere okundu..


Başlık :
Nermin CIFTCI ARIDAG, Merve AYDIN, Rukiye AYDIN

Undergraduate Students' Satisfaction Levels on the Quality of Faculty Life

10.14689/ejer.2018.73.1

Özet :

Problem Durumu:

Üniversiteler içerisinde sadece yöneticileri ve eğitimcileri barındırmamaktadır. Eğitim hizmetinin sunulduğu öğrenciler de bu sistemin önemli bir paydaşıdır. Okul kurumunun varlık sebebi öğrenciler olduğundan, öğrencilerin okul yaşamının kalitesi hakkındaki görüşleri oldukça önemlidir. Okul yaşamının kalitesi, öğrencilerin okul ortamına ilişkin görüşlerine dayanmaktadır. Öğrencinin okul yaşam kalitesi üzerinde öğretmenlerin, diğer öğrencilerin ve yöneticilerin etkisi bulunmaktadır. Okul yaşam kalitesi ilişkili olduğu faktörlerle öğrencileri pek çok açıdan etkilemektedir. Bu nedenle okul yaşam kalitesi üzerinde ciddiyetle durulması gerekmektedir. Okul yaşam kalitesinin yüksek düzeyde olması, öğrencilerin okul yaşamından memnuniyet düzeylerinin artmasını sağlamaktadır. Okul yaşamından memnuniyet, öğrencilerin okula karşı olumlu bir tutum geliştirmelerine katkıda bulunabilir. Bu nedenle öğrencilerin okul yaşamından memnuniyet düzeylerinin yükselmesini sağlayacak çalışmaların yapılması gerekmektedir. Üniversite öğrencilerinin, fakülte yaşamının niteliğinden memnuniyet düzeylerini etkileyen faktörlerin bilinmesi, yükseköğretim kurumlarında verilen eğitim hizmetinin kalitesini arttırabilmek açısından önem taşımaktadır. Ancak ilgili alan yazın incelendiğinde, ülkemizde bu konuda sınırlı sayıda araştırmanın yapıldığı gözlenmiştir. Bu gerekçeye dayanarak, bu araştırmanın yapılmasına karar verilmiştir. Araştırmada fakülte yaşamının niteliğinden memnuniyet düzeyi cinsiyet, sınıf, bölüm tercihinden memnuniyet düzeyi ve algılanan sosyoekonomik düzeye göre incelenmiştir. Araştırmanın fakülte yaşamının niteliğinden memnuniyet düzeyini etkileyen faktörlerin daha iyi bilinmesini sağlayarak, alan yazına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Araştırmanın Amacı:

Bu araştırmanın amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi?nde öğrenim gören lisans öğrencilerinin fakülte yaşamının niteliğinden memnuniyet düzeylerini cinsiyet, sınıf, bölüm tercihinden memnuniyet düzeyi ve algılanan sosyoekonomik düzeye göre incelemektir.

Araştırmanın Yöntemi:

Araştırmada nicel araştırma desenlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma evrenini Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi?nde hazırlık eğitimi almamış olan, birinci, ikinci ve üçüncü sınıf lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi oranlı küme örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmaya gönüllülük esası ile tüm bölümlerdeki öğrencilerden en az % 36 olacak şekilde katılım sağlandığı gözlenmiştir. Bu doğrultuda Fen Bilgisi Öğretmenliği (70, % 50.3), İlköğretim Matematik Öğretmenliği (77, % 48.1), Okul Öncesi Öğretmenliği (73, % 46.8), Sınıf Öğretmenliği (73, % 46.5), Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (69, % 47.3), Türkçe Öğretmenliği (54, % 36), Psikolojik Danışma ve Rehberlik (84, % 41.4) bölümlerinde öğrenim gören 500 gönüllü üniversite öğrencisi araştırmaya katılmıştır (katılım oranı: % 45). Veriler Fakülte Yaşamının Niteliği Ölçeği (FYNÖ), ve yazarlar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır. Kişisel bilgi formunda araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet, sınıf düzeyi, bölüm tercihinden memnuniyet düzeyi, algılanan sosyoekonomik düzey bilgileri yer almaktadır. Fakülte Yaşamının Niteliği Ölçeği ?Fakülteden Memnuniyet?, ?Öğretim Elemanlarından Memnuniyet?, ?Sınıf Ortamı ve Öğrenci İlişkilerinden Memnuniyet? başlıklı üç alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırma 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde yapılmıştır. Uygulama öncesinde gerekli izinler alınmıştır. Araştırmadaki tüm veriler gönüllülük ilkesine uygun olacak biçimde toplanmıştır. Bu doğrultuda uygulama öncesinde katılımcılara araştırmanın konusu, amacı ve önemi belirtilmiştir. Ayrıca araştırmada kimlik bilgilerinin istenmediği, ölçekteki soruların doğru cevabının olmadığı, cevapları içtenlikle ifade etmelerinin önemli olduğu ve verilerin araştırmacılar tarafından gizli tutulacağı öğrencilere aktarılmıştır. Toplanan veriler SPSS-21 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde Fakülte Yaşamının Niteliği Ölçeği alt ölçek puanları ve toplam puanın cinsiyete göre karşılaştırılmasında Mann Whitney U-Testi; sınıf düzeyi, bölüm tercihinden memnuniyet düzeyi ve algılanan sosyoekonomik düzey değişkenlerine göre karşılaştırılmasında Kruskal Wallis H-Testi; hangi gruplar arasında farklılık olduğunu belirlemek için Dunnett C Testi ile incelenmiştir.

Araştırmanın Bulguları:

Araştırmada fakülte yaşamının niteliğinden memnuniyet düzeyinin fakülteden memnuniyet alt boyutu hariç tüm alt boyut ve ölçek toplam puana göre kadın öğrencilerde erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ölçeğin, tüm alt boyutlarına ve ölçek toplam puana göre öğrencilerin memnuniyet düzeyleri birinci sınıf öğrencilerinde en yüksek; üçüncü sınıf öğrencilerinde ise en düşük olarak tespit edilmiştir. Araştırma sonucuna göre Fakülte Yaşamının Niteliği Ölçeği tüm alt boyutlar ve ölçek toplam puan saptanmıştır. Bölüm tercihinden memnuniyet düzeyi ?çok yüksek? ve ?yüksek? olan öğrencilerin, bölüm tercihinden ?düşük? ve ?orta? olan öğrencilere göre fakülte yaşamının niteliğinden memnuniyet düzeyleri daha yüksek çıkmıştır. Son olarak fakülteden memnuniyet alt boyutu hariç tüm alt boyutlarda ve ölçek toplam puanı algılanan sosyoekonomik düzeyini iyi olarak algılayan öğrencilerin, zayıf olan öğrencilere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri: Araştırma sonucuna göre kadın öğrencilerin fakülte yaşamının niteliğinden memnuniyet düzeylerinin erkek öğrencilere göre yüksek olması, kadın öğrencilerin eğitimi daha fazla önemsemelerinden ya da kadın ve erkek öğrencilerin ulaşmak istedikleri eğitim düzeyinin farklı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Kız öğrencilerin ulaşmak istedikleri eğitim seviyesinin erkek öğrencilere göre daha yüksek olması, öğrenim gördükleri fakülteyi daha olumlu algılamalarını sağlamış olabilir. Kadın öğrencilerin kariyer yapmaya, erkek öğrencilerin ise lisans sonrası bir an önce çalışma hayatına atılma gereksinimleri ya da zorunlulukları nedeniyle olabileceği şeklinde de yorumlanabilir. Sınıf düzeyi yükseldikçe, öğrencilerin fakülte yaşamının niteliğinden memnuniyet düzeylerinin azalması, zamanla öğrencilerin fakülteden beklentilerinin farklılaşması ile açıklanabilir. Bölüm tercihinden memnuniyet düzeyi yüksek olan öğrencilerin düşük olan öğrencilere göre memnuniyet düzeylerinin daha yüksek olması, bölüm tercihinden memnun olan öğrencilerin fakülteye severek gelmelerinden ve buna bağlı olarak fakülteye yönelik olumlu algılar geliştirmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Araştırmada sosyo-ekonomik düzeyini ?iyi? olarak algılayan öğrencilerin ?ortanın altı? olarak algılayan öğrencilere göre memnuniyet düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmış, literatürde bu bulgular, farklılık gösteren araştırmaların yer aldığı görülmüştür. Araştırma sonuçları doğrultusunda, benzer içerikte başka bir araştırmanın farklı fakültelerde öğrenim gören öğrenciler üzerinde yapılabileceği, öğrencilerin memnuniyet düzeyini inceleyen araştırmalarda cinsiyet ve algılanan sosyoekonomik düzey değişkenleri açısından tutarsız sonuçlar yer aldığından bu değişkenleri içeren başka bir araştırmanın yapılabileceği, üniversiteye başlamadan önce bölüm tercihi yapacak olan öğrencilerin memnun olacakları bölümleri tercih etmelerinin desteklenebileceği önerilmiştir.

Anahtar Sözcükler: YTU öğrencileri, cinsiyet, bölüm tercihi, algılanan sosyoekonomik düzey.

« Geri Dön