English
Eurasian Journal of Educational Research
Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
EJER |

Mustafa OZCAN, Turan Tolga VURANOK, Claudia BALL

Avrupa Şeffaflık Araçları Bağlamında Elektromekanik Teknisyenlerin Niteliklerinin Değerlendirilmesi

10.14689/ejer.2017.71.5
  Yazar : Mustafa OZCAN, Turan Tolga VURANOK, Claudia BALL
  Bu özet 882 kere okundu..


Başlık :
Mustafa OZCAN, Turan Tolga VURANOK, Claudia BALL

Avrupa Şeffaflık Araçları Bağlamında Elektromekanik Teknisyenlerin Niteliklerinin Değerlendirilmesi

10.14689/ejer.2017.71.5

Özet :

Ozcan, M., Vuranok, T. T., & Ball, C. (2017). Assessment of electromechanic technician qualifications in the context of European transparency tools. Eurasian Journal of Educational Research, 71, 79-96, DOI: http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2017.71.5

Problem Durumu:

Otomotiv sektörü Avrupa ekonomisi ve işgücü piyasası için çok önemli bir sektördür. Bu sektör içerisinde küresel ölçekte bir rekabet söz konusudur. Dolayısıyla teknik ve beşeri yönden sürekli yenilenme bir zorunluluktur. Sektörde yer alan işgücünün becerilerinin sürekli olarak güncellenmesi gerekmektedir. Ayrıca sınır ötesinden işgücü satın alımı da yaşanan bir realitedir. Ülkelerin mesleki eğitim sistemleri arasındaki farklılıklar öğrenci ve çalışanların ülkeler arası hareketliliklerini zorlaştıran bir unsurdur. İşgücü piyasası ve Avrupa otomotiv sektöründeki rekabet, çalışanların niteliklerin ve hareketliliklerinin kıyaslanması ihtiyacını doğurmaktadır.

Araştırmanın Amacı:

Bu araştırma Almanya, Türkiye ve İtalya için Otomotiv Elektromekanik Teknisyenliği yeterliliklerinin, European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET) ve European Qualifications Framework (EQF) sistemlerine uyumunun değerlendirilmesi için yapılmıştır. Bu araçlar şeffaflığın sağlanması, ülke içi ve Avrupa mesleki eğitim sistemleri içinde sektörler ve seviyeler arasında becerilerin transfer ve farkındalığının sağlanması için işlevsel araçlardır. Bu çalışma Almanya, Türkiye ve İtalya'daki elektromekanik teknisyenliği yeterliliklerinin ECVET kapsamında uygulanmasını sağlayacak bir yeterlilik modeli geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Araştırmanın Yöntemi:

Araştırmada görüşme tekniğine dayalı nitel metot kullanılmıştır. Tam olarak yapılandırılmış görüşme formaları kullanılarak katılımcılarla bire bir görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yolu ile belirlenmiş toplam 34 otomobil servisi çalışanı oluşturmuştur.

Bulgularda ortaya çıkan temalar:

Araştırma bulgularına göre tüm katılımcılar kendilerine sunulan maddelere büyük oranda katıldıklarını ifade etmişlerdir.

Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri:

Hareketlilik ve yaşam boyu öğrenme faaliyetlerinin desteklenmesi ve bu kapsamda elde edilen öğrenme çıktılarının tanınırlığının sağlanması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından EQF ile eşgüdümlü olarak ECVET geliştirilmiştir. Bu çalışmalarının bir ürünü olarak gerçekleştirilen "Mobility in Automotive Sector through ECVET" projesi kapsamında "otomotiv elektromekanik teknisyenliği" yeterliliklerinin belirlenmesinde çeşitli aşamalardan oluşan bir yöntem ortaya koyulmuştur. Bu yöntemin yeterliliklerin belirlenmesinde etkin olduğu görülmüştür.Araştırma sonuçlarına göre elektromekanik teknisyenliği iş süreçlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulduğu belirlenen yeterlilikler ile bu yeterlilikleri gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikler büyük oranda servis çalışanlarınca da onaylanmaktadır. Türkiye'nin iş süreçlerinin işgücünün hareketliliği ve kredilendirilmesi konularında diğer AB ülkeleriyle uyum içinde olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: ECVET, yeterlilik, otomotiv, elektromekanik teknisyeni.

« Geri Dön