English
Eurasian Journal of Educational Research
Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
EJER |

Aylin AKINLAR, Suleyman DOGAN

Türkiye'de Azınlık ve Devlet Liselerinde Çokkültürlü Eğitim Olgusunun İncelenmesi: Çoklu Örnek Olay Çalışması

10.14689/ejer.2017.71.1
  Yazar : Aylin AKINLAR, Suleyman DOGAN
  Bu özet 1238 kere okundu..


Başlık :
Aylin AKINLAR, Suleyman DOGAN

Türkiye'de Azınlık ve Devlet Liselerinde Çokkültürlü Eğitim Olgusunun İncelenmesi: Çoklu Örnek Olay Çalışması

10.14689/ejer.2017.71.1

Özet :

Akinlar, A. , & Dogan, S. (2017). Investigating multicultural education phenomenon in minority and public high schools in Turkey: A multiple case study. Eurasian Journal of Educational Research, 71, 1-20, DOI: http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2017.71.1

Problem Durumu:

Günümüzde ulusal programlara bakıldığında, gittikçe daha fazla evrensel değerler içerdiği görülmektedir. Çokkültürlülük, çoğulculuk ve farklılık/çeşitlilik gibi konular, eğitim kurumlarını ve programlarını daha demokratik hale getirmek için önemli rol oynayabilir. Dünyada çokkültürlü eğitime ilişkin yüzlerce tez ve makale yayımlanmıştır. Son 10 yılda Türkiye'de akademisyenlerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin çokkültürlü eğitime ilişkin görüşlerini ve tutumlarını inceleyen araştırmaların arttığı görülmektedir. Dünyanın teknolojik olarak küresel bir köy haline gelmesiyle, çoğulculuk ve çokkültürlülük tartışmaları da yoğunluk kazanmıştır. Bu tartışmalar devam ederken; tasarlanıp uygulanacak olan eğitim programlarına katkı getirmeye hedefleyen bu çalışma; idarecilere, öğretmenlere, öğrencilere ve karar vericilere program geliştirme ve öğrenme alanları tasarlama gibi konularda öneriler sunmaktadır.

Araştırmanın Amacı:

Bu araştırmanın amacı; İstanbul'da bulunan azınlık ve devlet liselerindeki farklı katılımcıların (okul müdürleri, okul müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler) çokkültürlü eğitime ilişkin bakış açılarını derinlemesine incelemektir.

Araştırmanın Yöntemi:

Araştırma, nitel örnek olay deseniyle tasarlanmıştır. Okulları incelemek için çoklu örnek olay seçilmiştir. Amaca yönelik örneklem ile çokkültürlü eğitim ve azınlık eğitimi alanlarında, zengin ve farklı bağlamlara sahip olan okullar seçilerek maksimum çeşitlilik örneklemi kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında, veri çeşitlemesine gidilmiştir. Bu veri çeşitlemesinde; bire bir görüşmeler, gözlemler, doküman analizi ve alan notları kullanılmıştır. Araştırma, 2014-2015 akademik yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmacıya okullarda bir araştırmacı daha eşlik etmiştir. Araştırmacı tarafından geliştirilen ve üç uzman görüşü alınan yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile 44 katılımcıyla görüşme yapılmıştır. Görüşmeler, yazıya dökülmüş ve toplanan tüm verilere içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın süreç ve işlemleri detaylı olarak yazılmıştır. Temaların ortaya çıkarılmasında, üç araştırmacı tüm verileri incelemiş ve kod defteri oluşturularak ortak temalara karar verilmiştir.

Bulgularda ortaya çıkan temalar:

"Eğitimde Fırsat Eşitliği ve Herkes İçin Eğitim, Metaforik Tanımlar, Kültürel Farkındalık / Farkındalık Bilinci Kazandırma (AltTemalar: Kültürleşme, Kendini Geliştirme, Dünya Vatandaşlığı), Eşitlik (Alt Temalar: Birlikte Yaşama ve Çoğulculuk, Hoşgörü), Çokkültürlü Eğitim / Program/ı Eksikliği, Anadili Eğitimi ve Eğitim Öğretim Birliği/Tevhidi Tedrisat, Çokkültürlü Eğitimin Dezavantajları, Katkılar Yaklaşımı ve Etnik İlaveler Yaklaşımı, Önyargılar, Farklı Kültürlerden İnsanlarla Etkileşimdeki Sorunlar, Çokkültürlü Eğitim Programı Eksikliği ve Ders Kitaplarının Yazılması"dır.

Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri:

Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim alanında eğitim alması gerektiği görülmektedir. Katılımcıların ifade ettiği gibi, öğretmenler konu alanlarında ya da disiplinlerinde çeşitli kavramlar, prensipler, genellemeler ve teoriler göstermek için çok çeşitli kültürlerden ve gruplardan örnekler kullanmalıdırlar. Öğretmenler kültürel değerlere uyumlu öğretim yapmalıdırlar. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalı ve farklı sosyo-kültürel gruplardan gelen öğrencilerin akademik başarılarının sağlanması için öğretimde farklı yöntem ve teknikler kullanılmalıdır. Okul kültürü, öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliği ve güçlendirme yaşamaları için tasarlanmalıdır. Türkiye'de mevcut üç milyon mültecinin iki milyonu çocuktur. En ivedi sorunun da onların eğitimi olduğu söylenebilir. Bu çocuklara Türkçe öğretecek öğretmenlerin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde eğitiminin olması ve Arapça konuşabilen öğretmenlerin olması mevcut dil sorunlarının çözümüne katkı sağlayabilir. Buna ek olarak, çokkültürlü eğitim materyallerinin tasarlanması gerekmektedir. Profesör Selçuk Şirin'in 'Umut Projesi' adında yürüttüğü proje gibi teknolojiyi kullanarak oyun bazlı öğrenme modelleri geliştirilebilir. Bu proje çocuklar, oyun oynayarak Türkçelerini ilerlettikleri, 200'den fazla kelime, kodlama öğrendikleri, bir ayın sonunda 1800 satır kod yazmayı öğrendikleri; en önemlisi de 'yönetsel becerilerini' kullanmayı öğrendikleri gözlemlenmiştir [Arman, 09.07.2017].

Anahtar Kelimeler: Çokkültürlü Eğitim, Nitel Çoklu Örnek Olay

« Geri Dön