English
Eurasian Journal of Educational Research
Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
EJER |

Tevfik UZUN, Ahmet AYIK

Okul Müdürlerinin İletişim Yeterlikleri İle Çatışma Yönetim Stilleri Arasındaki İlişki

10.14689/ejer.2017.68.9
  Yazar : Tevfik UZUN, Ahmet AYIK
  Bu özet 1431 kere okundu..


Başlık :
Tevfik UZUN, Ahmet AYIK

Okul Müdürlerinin İletişim Yeterlikleri İle Çatışma Yönetim Stilleri Arasındaki İlişki

10.14689/ejer.2017.68.9

Özet :

Uzun, T. & Ayik, A. (2017). Relationship between communication competence and conflict management styles of school principals. Euraisan Journal of Educational Research, 68, 169-188, DOI:
http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2017.68..9

Problem Durumu: Öğretmen algılarına göre, okul müdürlerinin iletişim yeterlikleri ile çatışma yönetim stilleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi hem okul müdürlerinin etkin yönetim sergilemesi, hem de olumlu bir okul iklimi açısından önemlidir. Okul ortamında çatışmaların olması kaçınılmaz görülmektedir. Okul ortamında çatışmaların yönetilmesi ve tüm paydaşlar arasında işbirliğinin sağlanması okul müdürlerinin görevleri arasında bulunmaktadır. Bu çalışma tüm okul yöneticileri ve müdürlerine, çatışmaları yönetme ve çözme konusunda uygulamaya yönelik bazı bulgular sağlayabilir. Özellikle kişilerarası ilişkilerde iletişimin anahtar rolü ve anlaşmazlıkların çözümünde de çatışma yönetim stillerinin önemi düşünüldüğünde, araştırma sonuçlarının literatüre olumlu katkılar sunması beklenmektedir. Araştırmanın Amacı: Bu araştırmada ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algılarına göre, okul müdürlerinin iletişim yeterlikleri ve çatışma yönetme biçimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırmada şu sorulara cevap aranmıştır: 1. Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin iletişim yeterlikleri ne düzeydedir? 2. Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin çatışma yönetme stilleri nasıldır? 3. Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile çatışma yönetme stilleri arasında anlamlı ilişkiler var mıdır? 4. Okul müdürlerinin iletişim becerileri çatışma yönetme stillerini anlamlı düzeyde yordamakta mıdır? Araştırmanın Yöntemi: Araştırmanın modelini tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli oluşturmaktadır. İlköğretim okulunda görev yapan 245 öğretmene verilerin toplanması için Wiemann (1977) tarafından geliştirilen ?İletişim Yeterlikleri Ölçeği? ve Rahim (1973) tarafından geliştilen ?Örgütsel Çatışma Ölçeği? uygulanmıştır. İletişim yeterlikleri ölçeği, empati, sosyal rahatlık ve destekleme olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin güvenirliği empati boyutu için .95, sosyal rahatlık boyutu için .76, destekele boyutu için .79 olarak hesaplanmıştır. Örgütsel Çatışma Ölçeği; tümleştirme, ödün verme, hükmetme, kaçınma ve uzlaşma olmak üzere 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin güvenirliği .91 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın Bulguları: Okul müdürlerinin iletişim yeterlikleri, en yüksek destekleme boyutunda (M: 3.88), en düşük sosyal rahatlık boyutunda (M: 3.85)?dır. Okul müdürleri çatışma yönetim stillerinden, en yüksek tümleştirme (M: 3.79), en düşük hükmetme (M: 2.75) sitlini kullanmaktadır. Araştırmayaya göre; okul müdürlerinin iletişim yeterlikleri ve çatışma yönetme stilleri arasında anlamlı ilişkilerin olduğu görülmektedir. İletişim yeterlikleri ölçeğinin, anlama empati kurabilme, sosyal rahatlık ve destekleme boyutları ile çatışma yönetme stilleri ölçeğinin tümleştirme, ödün verme, kaçınma ve uzlaşma boyutları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. r değerleri, .23 ile .81 arasında değişmektedir. İletişim yeterlikleri ölçeğinin anlama empati kurabilme ve destekleme boyutu ile çatışma yönetme stilleri ölçeğinin hükmetme boyutu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. r değerleri, -.24 ile -.62 arasında değişmektedir. Araştırma bulguları, öğretmen algılarına göre, okul müdürlerinin iletişim yeterliklerinin çatışma yönetim stillerini yordadığını göstermektedir. İletişim yeterlikleri ölçeğinin anlama empati kurabilme (?=.994, p<.01) boyutu araştırmaya katılanların çatışma yönetim stilleri ölçeğinin tümleştirme boyutuna yönelik algılarını pozitif yönde ve anlamlı düzeyde yordamaktadır. Bunun yanında, sosyal rahatlık (?= -.144, p<.05) boyutu ise çatışma yönetim stilleri ölçeğinin tümleştirme boyutuna yönelik algıları negatif yönde ve anlamalı düzeyde yordadığı görülmektedir. İletişim yeterlikleri ölçeğinin destekleme (?=.019, p>.05) boyutu çatışma yönetim stilleri ölçeğinin tümleştirme boyutunun anlamlı yordayıcısı değildir. İletişim yeterlikleri ölçeğinin anlama empati kurabilme (?=1.372, p<.01) boyutu, araştırmaya katılanların çatışma yönetim stilleri ölçeğinin ödün verme boyutuna yönelik algılarını pozitif yönde ve anlamlı düzeyde yordamaktadır. Bunun yanında, sosyal rahatlık (?=-.455, p<.01) ve destekleme (?=- .334, p<.01) boyutları ise çatışma yönetim stilleri ölçeğinin ödün verme boyutuna yönelik algıları negatif yönde ve anlamlı düzeyde yordamaktadır. İletişim yeterlikleri ölçeğinin destekleme (?=-.784, p<.01) boyutu, araştırmaya katılanların çatışma yönetim stilleri ölçeğinin hükmetme boyutuna yönelik algılarını negatif yönde ve anlamlı düzeyde yordamaktadır. Anlama empati kurabilme (?=.197, p>.05) ve sosyal rahatlık (?=.197, p>.05) boyutları çatışma yönetim stilleri ölçeğinin hükmetme boyutunun anlamlı yordayıcısı değildir. İletişim yeterlikleri ölçeğinin anlama empati kurabilme (?=1.029, p<.01) boyutu, çatışma yönetim stilleri ölçeğinin kaçınma boyutunu pozitif yönde ve anlamlı düzeyde yordarken, sosyal rahatlık (?=-.378, p<.01) ve destekleme (?= -.265, p<.01) boyutları çatışma yönetim stilleri ölçeğinin kaçınma boyutunu negatif yönde ve anlamlı düzeyde yordamaktadır. İletişim yeterlikleri ölçeğinin anlama empati kurabilme (?=1.196, p<.01) boyutu, çatışma yönetim stilleri ölçeğinin uzlaşma boyutunu pozitif yönde ve anlamlı düzeyde yordamaktadır. Bunun yanında, sosyal rahatlık (?=-.403, p<.01) boyutu ise çatışma yönetim stilleri ölçeğinin uzlaşma boyutunu negatif yönde ve anlamlı düzeyde yordamaktadır. Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri: Araştırmanın önemli sonuçları şöyle özetlenebilir: 1) Öğretmenlerin algılarına göre, okul müdürlerinin iletişim yeterliklerini en yüksek destekleme boyutunda en düşük sosyal rahatlık boyutunda kullandığı ortaya çıkmıştır. 2) Okul müdürlerinin çatışma yönetim stillerinden en çok bütünleştirme en az hükmetme stilini kullandıkları ortaya çıkmıştır. 3) Okul müdürlerinin iletişim yeterlikleri ölçeğinin anlama empati boyutuyla; çatışma yönetim stillerinden tümleştirme, uzlaşma ve ödün verme stilleriyle pozitif yönde yüksek, kaçınma stiliyle pozitif yönde orta, hükmetme stiliyle negatif yönde düşük bir ilişki bulunmaktadır. 4) Okul müdürlerinin iletişim yeterlikleri ölçeğinin sosyal rahatlık boyutuyla; çatışma yönetim stillerinden tümleştirme stiliyle pozitif yönde yüksek, kaçınma uzlaşma ve ödün verme stilleriyle pozitif yönde orta, hükmetme stiliyle negatif yönde düşük bir ilişki bulunmaktadır. 5) Okul müdürlerinin iletişim yeterlikleri ölçeğinin destekleme boyutuyla; çatışma yönetim stillerinden tümleştirme, uzlaşma ve ödün verme stilleriyle pozitif yönde orta, kaçınma stiliyle pozitif yönde düşük, hükmetme stiliyle negatif yönde orta bir ilişki bulunmaktadır. 6) Okul müdürlerinin iletişim yeterlikleri ölçeğinin anlama empati boyutu; çatışma yönetim stillerinden tümleştirme, ödün verme, kaçınma, uzlaşma boyutlarını pozitif yönde anlamlı düzeyde yordamaktadır. 7) Okul müdürlerinin iletişim yeterlikleri ölçeğinin sosyal rahatlık boyutu; çatışma yönetim stillerinden tümleştirme, ödün verme, kaçınma, uzlaşma boyutlarına yönelik algılarını negatif yönde ve anlamlı düzeyde yordamaktadır. 8) Okul müdürlerinin iletişim yeterlikleri ölçeğinin destekleme boyutu; çatışma yönetim stillerinden ödün verme, kaçınma, hükmetme boyutlarına yönelik algılarını negatif yönde ve anlamlı düzeyde yordamaktadır. Araştırma bulguları, öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin kaçınma ve ödün verme stillerini orta düzeyde kullandıkları yönündedir. Çatışmaların çözümünde kaçınma ve ödün verme stili kullanıldığında, zaman içerisinde aynı problemler yeniden ortaya çıkabilmektedir. Bu anlamda okul müdürleri, kaçınma ve ödün verme stilini kullanırken mevcut sorunun ileriki dönemlerde potansiyel çatışmalara kaynaklık edebileceğini dikkate almalıdırlar. Bu açıdan okul müdürleri kaçınma ve ödün verme stillerini daha az kullanmalıdırlar. Bulgular, okul müdürlerinin hükmetme stilini orta düzeyde kullandıklarını göstermektedir. Okul müdürü, hükmetme stilinde yasal gücünü kullanarak çatışmaya geçici çözümler getirmektedir. Bu durumda okul müdürleri öğretmenlerin bir dizi olumsuz tutum içinde çalışmak zorunda kalabileceklerini de dikkate almalıdırlar. Bu bağlamda okul müdürleri hükmetme stilini daha az kullanmalıdırlar. Bulgular, uzlaşma stilini orta düzeyde düzeyde kullandıklarını göstermektedir. Bu stil, okulda çatışma yaşayan tarafların kabul edebileceği ortak bir çözüm yolu ile ilgilidir. Bu bağlamda okul müdürleri bu stili daha fazla kullanmalıdır.

Anahtar Sözcükler: Öğretmen algıları, empati, destek, bütünleştirme, kaçınma, hükmetme.

« Geri Dön