English
Eurasian Journal of Educational Research
Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
EJER |

Mustafa ALTINKÖK

Koordinasyon ile Öğretim Yöntemi Uygulamalarının 6 Yaş Çocuklardaki Bazı Motor Becerilere Etkisi

10.14689/ejer.2017.68.3
  Yazar : Mustafa ALTINKOK
  Bu özet 1555 kere okundu..


Başlık :
Mustafa ALTINKÖK

Koordinasyon ile Öğretim Yöntemi Uygulamalarının 6 Yaş Çocuklardaki Bazı Motor Becerilere Etkisi

10.14689/ejer.2017.68.3

Özet :

Altinkok, M. (2017). Koordinasyon ile Öğretim Yöntemi Uygulamalarının 6 Yaş Çocuklardaki Bazı Motor Becerilere Etkisi . Eurasian Journal of Educational Research, 68, xx -61,
http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2017.68.3

Problem Durumu: Bilim, teknoloji, eğitim ve sosyal alanındaki ilerleme ve gelişmelerin etkisi, hızlı, etkili ve işlevsel olarak spor bilimleri ve hareket eğitimi alanlarına da yansımaktadır. Çocukların aktif olarak katıldığı etkinlikler süresince çocukların, temel hareket becerileri, beden farkındalığı, motor ve fiziksel uygunluğunun yanı sıra sosyalleşme düzeylerindeki artışı da olumlu yönde etkilendiği bilinmektedir. Son gelişmelerin spor bilimi ve hareket eğitimi alanına entegre olması ile birlikte etkili ve verimli bir öğretim için hareket eğitimine bakış, öğrenme?öğretme ortamındaki kullanılan öğretim yöntemlerinin işlevselliği ile çocukların etkinliklere katılımındaki aktifliğin arttırılmasının önemini ortaya koymaktadır. İlkokuldaki oyun ve fiziki etkinlikler dersinde, büyük ve küçük kas gruplarını geliştirmek için kullanılan en etkili yöntemlerden birisi de koordinasyon ile öğretim yöntemidir. Koordinatif yeteneklerin eğitiminde; özellikle de çocuk dönemi antrenmanlarında, her ısınma evresinde ve sonrasındaki bütün teknik antrenmanlar da kondisyonel özelliklerin geliştirilmesi için, oyun ve beceri alıştırmaları şeklinde yapılmakta iken, koordinasyon çalışmalarının erken yaşlarda daha verimli olduğu, yaş ilerledikçe bilgi alma, kavram ve bilgiyi işletme süreçlerinin zayıfladığı ifade edilmektedir. Fakat alanyazına bakıldığında özellikle beden eğitimi alanında öğrenme?öğretme sürecinde kullanılan öğretim yöntemlerini inceleyen ve geliştiren araştırmaların az olduğu belirlenmiş, bu araştırma alanyazına katkı sağlayarak öğrenme?öğretme süreci içinde kullanılan öğretim yöntemlerinin etkililiğini belirleyerek ortaya konulması açısından önemlidir. Araştırmanın Amacı: beden eğitimi derslerinde uygulanan 10 haftalık koordinasyon ile öğretim yöntemine dayalı etkinlikleri, öğrenme öğretme sürecinde 6 yaşındaki çocuklara uygulayarak, çocukların bazı motor becerilerinin gelişimine etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırmanın Yöntemi: Araştırmada, ?ön test ? son test kontrol gruplu deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışma grubundaki, 6 yaş ilkokul 1. sınıf, 30 deney ve 30 kontrol grubu olarak toplam 60 öğrenci, okul yönetimine ve ailelerine gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra çocuklarında kendi istekleri doğrultusunda araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmada beden eğitimi derslerinde uygulanan koordinasyon ile öğretim yöntemine dayalı fiziksel etkinliklerin çocuklardaki bazı motor becerilerin gelişimine etkisini araştırmak için; çeviklik, çabukluk, tenis topu fırlatma, ayak ile top kontrol, halkaya top atma ve koşu koordinasyon motor performans testleri uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde istatistik paket programı kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının ön test ve son testleri arasındaki farklılığı bulmak için ?bağımsız grup t? kullanılır iken, deney grubunun ön test ? son test ve kontrol grubunun ön test ? son test aralarındaki farklılığı bulmak için ise ?eşleştirilmiş grup t? istatistik testleri kullanılmıştır. Araştırmada veriler; koordinasyon parkurları, aktivite sınıfı, spor salonu ve okul bahçesinde çocukların da aktif katılımı ile çalışmaların özelliklerine uygun olarak dizayn edilerek uygulatılmıştır. Ölçümler; araştırmacı, ölçüm yardımcısı ve testlerden alınan puanları forma işleyen bir röportör olmak üzere üç kişi ile yapılmıştır. Verilerin toplanması dört aşamada gerçekleştirilmiştir. 1- Ön çalışma 2- Ön testlerin uygulanması 3- Koordinasyon ile öğretim yöntemine dayalı etkinlikleri içeren beden eğitimi programının uygulanması 4- Son testlerin uygulanması Araştırmanın Bulguları: İstatistik sonuçlarına göre, deney ve kontrol gruplarının ön test; çeviklik, çabukluk, tenis topu fırlatma, ayak ile top kontrol, halkaya top atma ve koşu koordinasyon ?bağımsız grup t? testi sonucunda, ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05). Kontrol grubu ön?son test; çeviklik, çabukluk, tenis topu fırlatma, ayak ile top kontrol, halkaya top atma ve koşu koordinasyon ?eşleştirilmiş grup t? testi sonucunda, ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05). Deney grubu ön?son test; çeviklik, çabukluk, tenis topu fırlatma, ayak ile top kontrol, halkaya top atma ve koşu koordinasyon ?eşleştirilmiş grup t? testi sonucunda, ortalamalar arasında son testler lehine istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,001). Deney ve kontrol gruplarının son test; çeviklik, çabukluk, tenis topu fırlatma, ayak ile top kontrol, halkaya top atma ve koşu koordinasyon ?bağımsız grup t? testi sonucunda, ortalamalar arasında deney grubu lehine farklı düzeylerde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. (p<0,05; p<0,01; p<0,001). Araştırmanın Sonuçları ve Öneriler: Araştırmada, deney grubuna uygulanan koordinasyon ile öğretim yöntemine dayalı aktiviteleri içeren beden eğitimi derslerinin, kontrol grubuna uygulanan beden eğitimi derslerine göre, motor becerin gelişimine katkısının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Beden eğitimi dersindeki öğrenme?öğretme sürecinde Koordinasyon ile öğretim yöntemine dayalı aktivitelere yer verilmesi, 6 yaş çocukların motor becerilerinin gelişimine etkisinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Aktivite seviyelerinin yüksek olmasına dikkat edilmeyen çocukların, ileriki dönemlerde bazı solunum problemlerinin ortaya çıkabileceği, çocukluk döneminde yapılan fiziksel aktivite programlarına önem verilmesi ve bu dönemde, aktif yaşamın ve rekreatif etkinliklere katılımın ileriki yaşlarda aktif bir yetişkinliği sağlayabileceği düşünülmektedir. Sonuç olarak; plânlı, uzun süreli ve çocukların aktif olarak uygulamalara katılımının sağlanacağı, koordinasyon ile öğretim yöntemi etkinliklerinin, 6 yaş çocukların motor becerilerini geliştirmesinin yanı sıra bu dönemdeki çocukları bir üst eğitim kademesine, psikomotor gelişim evreleri yönünden ve grup içi ve gruplar arası sosyal ilişkilerin etkililiği noktasında, optimum düzeyde bir birey olarak yetiştirilebileceği anlaşılmaktadır. Öğretmenlere; büyük ve küçük kasları kullanarak vücut koordinasyonunu sağlayan etkinliklere daha fazla zaman ayırmaları gerektiği, araştırmacılara ise; çocukların daha aktif olduğu ve vücudun koordinatif yetilerini geliştirmeye yönelik eğitim programlarını test eden araştırmalar planlamaları önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Hareket eğitimi, fiziksel aktivitede yöntemler, beden eğitiminde koordinasyon öğretimi, spor eğitimi, oyun eğitim
« Geri Dön