English
Eurasian Journal of Educational Research
Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
EJER |

Ana Sayfa > > Sanat Eğitiminde Akranın, Kendisinin ve Öğreticinin Değerlendirmesi İle Dijital Süreç Dosyasının Bir Uygulaması
  Yazar : Ayhan Dikici
  Bu özet 3410 kere okundu..


Başlık :
Sanat Eğitiminde Akranın, Kendisinin ve Öğreticinin Değerlendirmesi İle Dijital Süreç Dosyasının Bir Uygulaması

Konu :

Problem Durumu:Süreç dosyaları birçok alanda kullanıldığı gibi eğitim alanında da kullanılmaktadır. Süreç dosyası gibi çalışma örnekleri görsel sanatlarda bireyin yeteneğinin ve gelişiminin belirlenmesinde önemli role sahiptir. Süreç dosyasının en ayırt edici özelliği öğreneni hem değerlendiren hem de değerlendirilen yapmasıdır. Öğrenci değerlendirme ölçütlerinin ve içeriğin belirlenmesine aktif olarak katılır. Böylece, süreç dosyası hem öğrencilere hem de öğretmenlere hizmet eder. Süreç dosyası değerlendirme sanat eğitiminde yaygın bir şekilde kullanılan bir değerlendirme şeklidir. Sanat eğitiminin en zor işlerinden birisi öğrencilerin sanat çalışmalarının değerlendirilmesidir. Bu araştırmanın en önemli araştırma sorusu, bir sanat sınıfında dijital süreç dosyasının avantaj ve dezavantajları nedir?

Araştırmanın Amacı:Bu araştırmanın temel amacı eğitim fakültesi resim iş öğretmenliğinde öğrencinin kendisinin, akranının ve öğreticinin puanlama birleşimi ile dijital süreç dosyası değerlendirmeyi araştırmaktır. Araştırmanın bir diğer amacı ise öğrencinin kendisi, akranı ve öğreticinin değerlendirmesi hakkında öğrencilerin bakış açılarını ve düşüncelerini belirlemektir.

Araştırmanın Yöntemi:Bu araştırmada, Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği son sınıf öğrencilerinden 34 öğrenci üzerinden veri toplanmıştır. Bu öğrencilerin 14’ü erkek 20’si kız öğrencidir. Öğrencilerin yaşları 21 ile 28 yaş arasında değişmektedir. Öğrencilerden bilgisayar ortamında süreç dosyalarını hazırlamaları istenmiştir. Süreç dosyalarının içeriğini Rönesanstan günümüze istedikleri sanatçıları tanıtan kesme yapıştırma kitapların (scrapbook) oluşturması söylenmiştir. Öğrencilere dijital süreç dosyalarını hazırlamaları için dört haftalık bir süre verilmiştir. Haftalık 8 saatlik uygulamanın 4 saati bilgisayar ortamında yapılmıştır. Öğrencilerin dijital süreç dosyalarını hazırlamak için çalışmaları süresince Word, Paint Brush, Power Point Presentation, Illustrator ve Photoshop gibi bilgisayar programlarından ve çeşitli internet sayfalarından yararlanabilecekleri söylenmiştir. Öğrencilerin bilgisayar ortamında hazırladıkları çalışmaları elektronik postalarında, CD ROM, DVD, taşınabilir bellek gibi ortamlarda depolanmıştır. Öğrencilerin dergi, gazete gibi kâğıt ortamındaki çalışmaları dijital ortama aktarmaları için tarayıcı (scanner) kullanmalarına izin verilmiştir. Öğrenciler süreç dosyalarının içerisinde yer alan çalışmalarını (scrapbook) tarihsel bir sıra düzenine göre sıralayıp dijital ortamda sunmuşlardır. Öğrencilerin hazırladıkları süreç dosyaları daha önceden belirlenmiş ve hazırlanmış bir yönergeye (rubric) göre değerlendirilmiştir. Öğrenciler ilk olarak yönergeye göre kendi çalışmalarını daha sonra yine aynı şekilde yönergeye göre arkadaşlarının çalışmalarını değerlendirmişlerdir. Son olarak tüm süreç dosyaları araştırmacı tarafından yine aynı yönergeye göre değerlendirilmiştir. Araştırmanın nicel boyutunda, öğrencilerin süreç dosyaları için kendisine ve akranına verdiği puanlar ile araştırmacının verdiği puanların arasındaki ilişkiye (korelâsyona) bakılmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda ise öğrenciler ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Öğrencilere çalışma süresi içerisinde yaşadıkları zorluklar ve kolaylıklar ile yaptıkları değerlendirme ile ilgili açık uçlu sorular sorulmuştur. Öğrencilerin kendi çalışmasını, arkadaşının çalışmasını ve öğreticinin onların çalışmalarını değerlendirmeleri hakkında görüşleri alınmıştır. Öğrenciler ile yapılan görüşmeler ses kaydı yapılarak daha sonra metne dönüştürülmüş ve analiz edilmiştir.

Sonuçlar ve Tartışma:Araştırmanın nicel sonuçlarında en düşük puanlama korelâsyonu araştırmacının kendisi ile öğrencinin akranı arasında bulunmuştur. En yüksek puanlama korelâsyonu ise öğrencinin kendisi ile akranı arasında bulunmuştur. Araştırmanın nitel boyutu için öğrenciler ile yapılan görüşmelerde ise beş temel kategorinin oluştuğu görülmüştür. Bu kategoriler frekans ve yüzdesi en yüksekten en düşüğe doğru şöyledir: Araştırmacının değerlendirmesini onaylama, web sayfalarının yetersizliği, akran değerlendirmede tereddüt, bilgisayar programlarının zorluğu ve kendini değerlendirmede tereddüttür. Öğrencilerin öğreticinin değerlendirmesine daha çok güvendikleri görülmüştür. Öğrenciler internet sayfalarından yeterince yararlanamadıklarını belirtmişlerdir. İnternet sayfalarında hazırlayacakları süreç dosyaları için sanatçıların resimlerinin bol olduğunu ancak sanatçılar ve eserleri hakkında yeterince bilgi bulamadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca öğrenciler kesme yapıştırma kitaplarını oluşturmada kullandıkları bilgisayar programlarında da zorluk yaşamışlardır. Profesyonel bilgisayar programlarında kız öğrencilerin daha çok zorlandıkları hatta bu programları tercih etmedikleri bulunmuştur. Erkek öğrencilerin bazılarının ise profesyonel programları tercih ettiği görülmüştür. Öğrencilerin arkadaşının süreç dosyasını değerlendirmede tereddüt ve endişeye kapıldıkları öğreticinin değerlendirmesinden daha az güvenilir olacağını belirtmişlerdir. Öğrencilerin kendi süreç dosyasını ve arkadaşının süreç dosyasını değerlendirmede yaşadıkları tereddüdün Türk Kültürü’nden kaynaklandığı düşünülebilir. Çünkü Türk Kültürü’nde öğretmen ya da öğretici otorite, bilgi sahibi ve daima öğrenciler tarafından en güvenilir görülen kişi olarak düşünülür.

Öneriler: Eğitimsel uygulamalar bakımından bir değerlendirme aracı olarak dijital süreç dosyası özellikle sanatsal çalışmalar ile ilgili sınıf ortamlarında yaygın bir şekilde uygulanmalı ve geliştirilmedir. Sanat öğretmeni eğitim programlarında bu araştırmadaki gibi üçlü değerlendirme yaklaşımına ciddi şekilde yer verilmelidir. Değerlendirmede yönerge çok önemlidir. Değerlendirme yönergesinin kriterleri açık ve net olmalı puanlayıcılar arasında uyumun düşük olmasında neden olmamalıdır.

Anahtar Sözcükler: Sanat eğitimi, süreç dosyası değerlendirme, dijital süreç dosyası, değerlendirme yönergesi

« Geri Dön