English
Eurasian Journal of Educational Research
Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
EJER |

Sanat E?itiminde Akran?n, Kendisinin ve Ö?reticinin De?erlendirmesi ?le Dijital Süreç Dosyas?n?n Bir Uygulamas?
  Yazar : Ayhan Dikici
  Bu özet 4337 kere okundu..


Başlık :
Sanat E?itiminde Akran?n, Kendisinin ve Ö?reticinin De?erlendirmesi ?le Dijital Süreç Dosyas?n?n Bir Uygulamas?

Özet :

Problem Durumu:Süreç dosyalar? birçok alanda kullan?ld??? gibi e?itim alan?nda da kullan?lmaktad?r. Süreç dosyas? gibi çal??ma örnekleri görsel sanatlarda bireyin yetene?inin ve geli?iminin belirlenmesinde önemli role sahiptir. Süreç dosyas?n?n en ay?rt edici özelli?i ö?reneni hem de?erlendiren hem de de?erlendirilen yapmas?d?r. Ö?renci de?erlendirme ölçütlerinin ve içeri?in belirlenmesine aktif olarak kat?l?r. Böylece, süreç dosyas? hem ö?rencilere hem de ö?retmenlere hizmet eder. Süreç dosyas? de?erlendirme sanat e?itiminde yayg?n bir ?ekilde kullan?lan bir de?erlendirme ?eklidir. Sanat e?itiminin en zor i?lerinden birisi ö?rencilerin sanat çal??malar?n?n de?erlendirilmesidir. Bu ara?t?rman?n en önemli ara?t?rma sorusu, bir sanat s?n?f?nda dijital süreç dosyas?n?n avantaj ve dezavantajlar? nedir?

Ara?t?rman?n Amac?:Bu ara?t?rman?n temel amac? e?itim fakültesi resim i? ö?retmenli?inde ö?rencinin kendisinin, akran?n?n ve ö?reticinin puanlama birle?imi ile dijital süreç dosyas? de?erlendirmeyi ara?t?rmakt?r. Ara?t?rman?n bir di?er amac? ise ö?rencinin kendisi, akran? ve ö?reticinin de?erlendirmesi hakk?nda ö?rencilerin bak?? aç?lar?n? ve dü?üncelerini belirlemektir.

Ara?t?rman?n Yöntemi:Bu ara?t?rmada, E?itim Fakültesi Resim ?? Ö?retmenli?i son s?n?f ö?rencilerinden 34 ö?renci üzerinden veri toplanm??t?r. Bu ö?rencilerin 14’ü erkek 20’si k?z ö?rencidir. Ö?rencilerin ya?lar? 21 ile 28 ya? aras?nda de?i?mektedir. Ö?rencilerden bilgisayar ortam?nda süreç dosyalar?n? haz?rlamalar? istenmi?tir. Süreç dosyalar?n?n içeri?ini Rönesanstan günümüze istedikleri sanatç?lar? tan?tan kesme yap??t?rma kitaplar?n (scrapbook) olu?turmas? söylenmi?tir. Ö?rencilere dijital süreç dosyalar?n? haz?rlamalar? için dört haftal?k bir süre verilmi?tir. Haftal?k 8 saatlik uygulaman?n 4 saati bilgisayar ortam?nda yap?lm??t?r. Ö?rencilerin dijital süreç dosyalar?n? haz?rlamak için çal??malar? süresince Word, Paint Brush, Power Point Presentation, Illustrator ve Photoshop gibi bilgisayar programlar?ndan ve çe?itli internet sayfalar?ndan yararlanabilecekleri söylenmi?tir. Ö?rencilerin bilgisayar ortam?nda haz?rlad?klar? çal??malar? elektronik postalar?nda, CD ROM, DVD, ta??nabilir bellek gibi ortamlarda depolanm??t?r. Ö?rencilerin dergi, gazete gibi kâ??t ortam?ndaki çal??malar? dijital ortama aktarmalar? için taray?c? (scanner) kullanmalar?na izin verilmi?tir. Ö?renciler süreç dosyalar?n?n içerisinde yer alan çal??malar?n? (scrapbook) tarihsel bir s?ra düzenine göre s?ralay?p dijital ortamda sunmu?lard?r. Ö?rencilerin haz?rlad?klar? süreç dosyalar? daha önceden belirlenmi? ve haz?rlanm?? bir yönergeye (rubric) göre de?erlendirilmi?tir. Ö?renciler ilk olarak yönergeye göre kendi çal??malar?n? daha sonra yine ayn? ?ekilde yönergeye göre arkada?lar?n?n çal??malar?n? de?erlendirmi?lerdir. Son olarak tüm süreç dosyalar? ara?t?rmac? taraf?ndan yine ayn? yönergeye göre de?erlendirilmi?tir. Ara?t?rman?n nicel boyutunda, ö?rencilerin süreç dosyalar? için kendisine ve akran?na verdi?i puanlar ile ara?t?rmac?n?n verdi?i puanlar?n aras?ndaki ili?kiye (korelâsyona) bak?lm??t?r. Ara?t?rman?n nitel boyutunda ise ö?renciler ile yar? yap?land?r?lm?? görü?me tekni?i kullan?lm??t?r. Ö?rencilere çal??ma süresi içerisinde ya?ad?klar? zorluklar ve kolayl?klar ile yapt?klar? de?erlendirme ile ilgili aç?k uçlu sorular sorulmu?tur. Ö?rencilerin kendi çal??mas?n?, arkada??n?n çal??mas?n? ve ö?reticinin onlar?n çal??malar?n? de?erlendirmeleri hakk?nda görü?leri al?nm??t?r. Ö?renciler ile yap?lan görü?meler ses kayd? yap?larak daha sonra metne dönü?türülmü? ve analiz edilmi?tir.

Sonuçlar ve Tart??ma:Ara?t?rman?n nicel sonuçlar?nda en dü?ük puanlama korelâsyonu ara?t?rmac?n?n kendisi ile ö?rencinin akran? aras?nda bulunmu?tur. En yüksek puanlama korelâsyonu ise ö?rencinin kendisi ile akran? aras?nda bulunmu?tur. Ara?t?rman?n nitel boyutu için ö?renciler ile yap?lan görü?melerde ise be? temel kategorinin olu?tu?u görülmü?tür. Bu kategoriler frekans ve yüzdesi en yüksekten en dü?ü?e do?ru ?öyledir: Ara?t?rmac?n?n de?erlendirmesini onaylama, web sayfalar?n?n yetersizli?i, akran de?erlendirmede tereddüt, bilgisayar programlar?n?n zorlu?u ve kendini de?erlendirmede tereddüttür. Ö?rencilerin ö?reticinin de?erlendirmesine daha çok güvendikleri görülmü?tür. Ö?renciler internet sayfalar?ndan yeterince yararlanamad?klar?n? belirtmi?lerdir. ?nternet sayfalar?nda haz?rlayacaklar? süreç dosyalar? için sanatç?lar?n resimlerinin bol oldu?unu ancak sanatç?lar ve eserleri hakk?nda yeterince bilgi bulamad?klar?n? belirtmi?lerdir. Ayr?ca ö?renciler kesme yap??t?rma kitaplar?n? olu?turmada kulland?klar? bilgisayar programlar?nda da zorluk ya?am??lard?r. Profesyonel bilgisayar programlar?nda k?z ö?rencilerin daha çok zorland?klar? hatta bu programlar? tercih etmedikleri bulunmu?tur. Erkek ö?rencilerin baz?lar?n?n ise profesyonel programlar? tercih etti?i görülmü?tür. Ö?rencilerin arkada??n?n süreç dosyas?n? de?erlendirmede tereddüt ve endi?eye kap?ld?klar? ö?reticinin de?erlendirmesinden daha az güvenilir olaca??n? belirtmi?lerdir. Ö?rencilerin kendi süreç dosyas?n? ve arkada??n?n süreç dosyas?n? de?erlendirmede ya?ad?klar? tereddüdün Türk Kültürü’nden kaynakland??? dü?ünülebilir. Çünkü Türk Kültürü’nde ö?retmen ya da ö?retici otorite, bilgi sahibi ve daima ö?renciler taraf?ndan en güvenilir görülen ki?i olarak dü?ünülür.

Öneriler: E?itimsel uygulamalar bak?m?ndan bir de?erlendirme arac? olarak dijital süreç dosyas? özellikle sanatsal çal??malar ile ilgili s?n?f ortamlar?nda yayg?n bir ?ekilde uygulanmal? ve geli?tirilmedir. Sanat ö?retmeni e?itim programlar?nda bu ara?t?rmadaki gibi üçlü de?erlendirme yakla??m?na ciddi ?ekilde yer verilmelidir. De?erlendirmede yönerge çok önemlidir. De?erlendirme yönergesinin kriterleri aç?k ve net olmal? puanlay?c?lar aras?nda uyumun dü?ük olmas?nda neden olmamal?d?r.

Anahtar Sözcükler: Sanat e?itimi, süreç dosyas? de?erlendirme, dijital süreç dosyas?, de?erlendirme yönergesi

« Geri Dön